Home
Collections
Gallery
Production
Catalog
Blog
Company
Contact Us

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ 1

 2. AMAÇ 1

 3. KAPSAM 1

 4. TANIMLAR 2

 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 3

 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 3

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 3

  2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 4

  3. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON 4

 7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 5

  1. KİŞİSEL VERİLERİN Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 6

  2. KİŞİSEL VERİLERİN Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 6

  3. KİŞİSEL VERİLERİN Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedirler 6

 8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ 6

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İşlenme Amaçları 6

  2. KİŞİSEL VERİLERİN Saklama Süreleri 7

 9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETIRILMESI 7

  1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ ve Yok Edilmesi Teknikleri 7

   1. Fiziksel Olarak Yok Etme 7

   2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/Yok Etme 7

   3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme/Yok Etme 7

  2. Kişisel Verilerin ANONİM Hale Getirilmesİ Teknikleri 8

   1. Maskeleme 8

   2. Toplulaştırma 8

   3. Veri Türetme 8

   4. Veri Karma 8

 10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI 8

  1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı 8

  2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı 9

  3. MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİTarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları 9

 11. ŞİRKETİMIZİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 9

 12. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 9

  1. Başvuru Hakkı 10

  2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar 10

  3. Cevap Verme Usulü 10

 13. ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE

YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ 11

 

  1. Kamera İle İzleme Gerçekleştirilmesi 11

  2. Şirketi Ziyaret Eden Müşteri Giriş – Çıkışları 11

  3. İnternet Sitesİ Ziyaretçileri 11

 1. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre ( https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/ ) , herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamaktadır.

Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(“ MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”) KVKK uyarınca belirlenen uyum konusunda gerekli özeni göstermekte ve bunu işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile bir şirket politikası haline getirmektedir.

Politika’nın konusunu; Çalışan Adaylarına, Çalışanlara, Bayilere, Tedarikçilere , Yüklenicilere, Ziyaretçilere, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarına, Müşterilere ve Üçüncü Kişilere (Kefil, Mağdur/Hak Sahibi) ait kişisel verilerin “MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ“ tarafından korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler ise, MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında yürütülen disiplin yönetmeliği, personel açık rıza, personel gizlilik prosedürleri, tedarikçi gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde yönetilmektedir.

 

 1. AMAÇ

Bu Politika’nın amacı, MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından KVKK’na uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması ve bu kapsamda Çalışan Adayları, Bayiler, Tedarikçilere, Yüklenicilere, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurum Çalışanları, Müşteriler, hak sahibi Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır.

 

 1. KAPSAM

İşbu Politika’nın kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Çalışan Adayları

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ya erişilebilir kılan gerçek kişiler

İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

 

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların çalışanları

 

 

Bayi

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİile bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın nam ve hesabına ürünlerin satışına aracılık etmeyi ve bunları MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİadına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanmasına yardımcı olan gerçek ve tüzel kişiler

Tedarikçiler

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİveya bayilerinde planlanan alımların yapılacağı (Tedarikçi Gizlilik Sözleşmeleri dahilinde ) tüzel ve gerçek kişiler.

Yükleniciler

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİveya bayilerinde MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİadına yapacağı yapım ya da ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan tüzel ve gerçek kişiler.

 

Müşteriler

Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Ziyaretçiler

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

 

Üçüncü Kişiler

Politika’da tanımlanmamış olmasına rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen tedarikçi, kefil, mağdur/hak sahibi, aile bireyleri vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler

 1. TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

 

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Çalışan

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ya bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişiler

Çalışan adayı

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ya erişilebilir kılan gerçek kişiler

Çalışan Veri Sahibi Başvuru Formu

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİçalışanlarının kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

 

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri

Kişisel sağlık verileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 

 

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

TCK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel veri sahibi

KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİbünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ziyaretçi

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili

 

Veri Envanteri

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

KVKK’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olmayan ve/veya otomatik yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel verileri işleme faaliyetleri; Yasal Gereksinimlere Uyum ve Kontrol Prosedürü, T.C Anayasası, KVKK’na ilgili mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbir MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından alınmaktadır.

  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Kişisel veriler, MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından belirli, açık ve meşru amaçlar için ilgili amaç ile bağlantılı olarak gerektiği kadar işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. maddesinde öngörülen ve aşağıda sıralanmış olan hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir:

  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİhukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini, KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hâllerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti için KVK Kurulu tarafından belirlenen tedbirler MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

 

  1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİTarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri

Kategorisi

Açıklaması

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri

Sahibi Kategorisi

 

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve SGK numarası ile sınırlı olmamak kaydıyla; ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh gibi dokümanlarda yer alan

tüm bilgiler

Müşteriler, Üçüncü, Kişiler,Tedarikçiler, Ziyaretçiler, Çalışan Adayları, İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail, faks

numarası gibi bilgiler

Müşteriler, Çalışan Adayları,Ziyaretçiler, Tedarikçiler

 

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen

ve üretilen bilgiler

 

Müşteriler

 

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan

talimatları ve talepleri gibi bilgiler

 

Müşteriler

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen

kişisel veriler

 

Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler

 

 

Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan

yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

 

Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Çalışan Adayları, Çalışanlar

 

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve

kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

 

Müşteriler, Tedarikçiler, Bayiler

Çalışan Aday Bilgisi

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİçalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve

Çalışan Adayları

 

 

dürüstlük kuralları gereği MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası kapsamında

işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Çalışan Adayları, Tedarikçiler, Üçüncü Kişiler

Denetim, Teftiş ve Uyum Bilgisi

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın kanuni yükümlülükleri

ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Çalışan Adayı, Ziyaretçiler, Tedarikçiler

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVK Kanunu’nun 6.maddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

 

 

Müşteriler, Çalışan Adayları, Üçüncü Kişiler, ve İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

 

 

 

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde

yaratılan rapor ve değerlendirmeler

 

 

 

Müşteriler

Talep / Şikayet Yönetim Bilgisi

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ya yöneltilmiş olan her

türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

Müşteriler, Çalışan Adayları

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVK Kanunu çerçevesindeki faaliyetlerin iş bu politika çerçevesinde bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile ilgili Şirket içi koordinasyondan kurumsal uyum fonksiyonunu üstlenen Şirket KVKK birimi sorumludur. Söz konusu birim bu kapsamda;

  1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerin korunması amacıyla her türlü teknik güvenlik önlemi alınmış olup olası risklere karşı yeterli koruma düzeyi sağlanmıştır. Alınan başlıca teknik önlemler aşağıda sıralanmaktadır.

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN İDARI TEDBIRLER

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNİ OLMAYAN YOLLARLA İFŞASI DURUMUNDA ALINACAK TEDBİRLER

KVKK Kanunu’na uyum konusundaki gereklilikler çerçevesinde işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumun en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVKK Kurul’una bildirilmesini sağlayan bir iç prosedür geliştirilmiştir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİnezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERI

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesine ve KVKK Kanunu’nun 4’üncü ve 7’inci maddelerine uygun olarak; işlenilen kişisel verilerin, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre olması halinde bu süre boyunca veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, İMHA EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETIRILMESI

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nın belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse, kişisel veriler veri sahibinin talebi veya re’sen MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir

Bu konuya ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE İMHA EDİLMESİ TEKNİKLERİ

Kişisel verilerin kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmesi ve imha edilmesi esastır. Kişisel verilerin silinmesi ve imha edilmesi tekniklerine ilişkin MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından kullanılması muhtemel silme veya imha etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

   1. Fiziksel Olarak imha Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/imha edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

 

   1. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/İmha Etme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/imha edilirken; verinin bir daha belirli kişilerce ya da hiçbir biçimde kurtarılamayacak şekilde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 

   1. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme/imha Etme

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİbazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi/imha etmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/imha edilir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ TEKNİKLERİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder.

 

KVKK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVKK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVKK Kanunu kapsamı dışında olacağından işbu Politika’nın 12. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından en çok kullanılması muhtemel anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

 

   1. Maskeleme

Veri maskeleme kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 

   1. Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 

   1. Veri Türetme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 

   1. Veri Karma

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nın sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu sayılan kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) hükümleri çerçevesinde işlenmekte, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara ve yetkili kamu kurum ve kişilerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin, KVKK Kanunu’nda belirtilen istisna haller hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün değildir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE AKTARIMI

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6.1. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkündür.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI

KVKK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı şıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

 

 

 

  1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİ GRUPLARI

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


 


 


 


 


 


 

, KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dâhilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilmektedir:

KİŞİ GRUPLARI

TANIM

AKTARIM AMACI

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nın bilgi ve belgelerini talep eden kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nın bilgi ve belge paylaşımında bulunduğu özel hukuk kişileri

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın faaliyet gösterdiği alanlarda hizmetini devam ettirmesi amacıyla sınırlı olarak

 

 

 1. ŞİRKETİMIZİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKVKK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmektedir. Bu kapsamda, MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİaşağıdaki bilgileri kişisel veri sahiplerine sağlayarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel veri sahipleri KVKKanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, bu bölümün 12.1. başlığı altında sayılan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemler veya KVKK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ya iletmeleri durumunda , söz konusu talep, talebin niteliğine göre ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır.

 

 

 

 

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkurumsal web sitesinde(www.masculini.com) “……………………. Sayfasında” bölümü altında bulunan formun doldurulduktan sonra;

Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile

Dokuz Eylül mah. Akçay cad. No 135 /1 Gaziemir izmir

adresine iletilmesi ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun  

masculinitekstil@hs01.kep.tr

adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİbaşvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  1. BAŞVURU HAKKI

Kişisel veri sahipleri KVKK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan konularla ilgili MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ dan talepte bulunma hakkına sahiptir:

  1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVKK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVKK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

 

KVKK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

  1. CEVAP VERME USULÜ

KVKK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVKK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınması mümkündür.

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel veri sahibinin başvuru talebini kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir.

Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVKK Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

 1. ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

 

  1. KAMERA İLE İZLEME GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİGenel Merkez ve Bayilerin bulunduğu bina içlerinde kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir.

 

KVKK Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak kamera ile izlemenin yapıldığı alanların girişlerine söz konusu faaliyetlere ilişkin bildirim yazısı asılmakta ve internet sitemizde işbu Politika ile gereken bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Kişinin mahremiyetine müdahale sonucunu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanı ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

  1. ŞİRKETİ ZİYARET EDEN MÜŞTERİ GİRİŞ – ÇIKIŞLARI

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’yı ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ya gelen kişilerin kimlik bilgileri yalnızca giriş çıkışlarının takibinin yapılması amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler elektronik ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

  1. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

MASCULINI TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ya ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin site içerisindeki internet hareketleri, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) kaydedilmektedir.